سال های دور از خانه تمام شد!

من برگشتم !

وقتی داشتم پستهای قبلیم را مرور می کردم چقدر دلتنگ شدم

من خیلی تغییر کردم

اما دلم هنوز کوچیکه!

راستی سلام!