حالا که همه چی دارم

حالا که نزدیک شدم به حفره زمان

چرا همه چی به هم ریخته

مثل یه منفی و مثبت که جابه جا شده

اما سفینه بزرگ من به این سادگی ها سقوط نمی کنه شاید این مشکلات برام مثل یه پل باشه که بتونم از حفره زمان رد بشم

همه چی برای تغییر تاریخ آمدست من به زودی از گذرگاه رد میشم