می نویسم عشق

بخوان کسی که در مقابل هیچ کس جز معشوق تسلیم نشد

تو به فکر معشوقی و او رسید به مقصودش

 

"""خبر شدم قذافی کشته شد چون چهره خون آلودش این وبلاگ رو نجس می کرد من عکسش رو نمی اندازم اما این را بگم که تاریخ تکرار میشه

هر جا باشم اگه ظلم کنم توقع آمرزش نباید داشته باشم

به قول مولا علی خدا عذاب می کنه عملی را که به خاطرش گذشتگان را عذاب کرد"""