صبح دولت:

اگه شب بخوابم صبح بدون دردسر 3 میلیاردد داشتم چقدر به میشد!!!

مطمئنم که به کسی نمی گفتم که این پولها مال منه !!!

مطمئنم که اول بدهکاریمام رو میدادم!

مطمئنم که قسمت اعظم این پول رو تو ملک سرمایه گذاری می کرد

و با شاید 30 میلیونش کاسبی خودم را گسترشش میدادم

بعدش کارهایی که منفعت عمومی داشته باشه از سود این پول هام انجام میدادم تا این دو روز عمر بگذره بریم پیش خدا بگیم دمت گرم حال دادی ....

فکرشم شیرین بودخیال باطل