شاید زلزله بیاد
شاید نیاد
شاید سیل بیاد 
شاید نیاد 
شاید بمب هسته ای بزنن
شاید نزنن!
به من چه .... من هنوز هم که هنوزه شبا خوابه ستارهها را می بینم تا خودشون را!
من افسرده نیستم
تعطیلم نیستم
عاشقم نیستم
من هنوزم که هنوزه راحتم !
آدم راحت دنیاش قشنگه ولی تنگه!