سلام....مخلصه همه بر وبچ جلد اين خونه هم هستيم!

امروز دلم يه دنيا غم داره!

نه نه نه

نرو

 نمی خواهم يک قطره از اين غم را توی آغوش شما بريزم

يه شعر نا قابل دارم که خيلی وقت پيش ها گفته بودم فقط می خواهم اين را بزارم

عاشقم و خمارم

بدون تو چه دارم

بدون تو من هيچم

حتی دلم ندارم

دلی که با کلاسه

همش فکر يه سازه

توی دياره بی تو

اونم داره می سازه

می خوات تو را ببينه

گل بوسه ای بچينه

آخه آرزوش همينه

بعدشم می خواد بميره

همش می گه خدايا

عشقم بياد از اونجا

هوا بهاری بشه

پروانه بی پر نشه

ديدی چی ها او گفته

همش خوبيت و گفته

می خواد دنيا نباشه

علی هم کله پا شه

وقتی تو را ندارم

واسه چی بيدارم

برم بازم بخوابم

يعنی ميايی تو خوابم

چطور بگم آخه من

عاشق و بی قرارم

توی دنيای دل خود

فقط تو را کم دارم