به منظور رهايي از غم وافسردگي ورزش کن.
--
 به جاي محبوبيت به دنبال احترام باش.
--
ابرها پنبه هاي مزرعه آسمان اند
--
 اشک مايع سفيد کننده دل است
--
مقصود از زندگي فقط خوشبختي نيست بلکه تکامل آن است استاهل
--
ازرش مرد به اهمبتي است که براي خود قائل است هوبارد
--
سپاسگزاري يکي از شيوه هاي حضور خدا در همه چيز است وين داير
--
با تشکر از يکی از بهترين دوستام که اين مطالب را برای من فرستاد