يه مدت نيستم ... مي دونم جام خاليه...!ولي انشا ا... برمي گردم...توي اين مدت كه نيستم كمتر دروغ بگيد كمتر غيبت كنيد دنبال خدا باشيد نه شيطان ... بعد ماه رمضان هم مثل ماه رمضان سعي كنيد عزيز خدا باشيد

ديگه وقت خداحافظي استاينجور گريه نكنيد يه روز بر مي گردم

رسم دنياست ديگه چي كار مي شه كرد

ديگه سخن را كم مي كنم

خداحافظ