وقتی مطلب جدیدی نداری چرا باید روش کلیک کنی.............................

وقتی به علاقه هات نمیرسی....................................

وقتی دیگه برات نظر نمیده نا امیدانه دنبال چی می گردی.................................

آسمان این روزها تاریک و سرده