این روزها کتفانم درد می کنند

بگمونم بالهایم دارند جوانه میزنند...