میدانم امشب در دعاهایت هستم

دعا می کنی فراموش شوم ازخاطرت!