داد نزن..!

اینجا دیگه گوشی واسه پاره شدن و دلی واسه لرزیدن نیست

فشنگ تفنگم دیگه تموم شده

سگ گله امم به دست گرگ ها کشته شده

دستمم نا نداره چوب دستی رو بلند کنه

داد نزن...!

می خوای ببری ببر

می خوای بکشی بکش

می خوای ببخشی ببخش

فقط 

داد نزن...!