وقتی همه بدشانسی های عالم تو سرت خراب میشه تازه میرسی به نقطه صفر مغزی