قسم به چشمانی که مرا یادش رفت

چند سالی یک بار مرا یادی کن