میروم بار دیگر مستم کند

بی دل و بی پا بی دستم کند

 

میروم از خویشتن بیرون شوم

در پی لیلا رخی مجنون شوم