يادمان باشد اگر خاطرمان تنها شد***طلب عشق ز هر بی سر و پايی نکنيم

عشق