پیش از اینها فکر می کردم باید بزرگ شد تا مقبول عشق گردید ولی اکنون

 

 می دانم که باید کوچک شد تا مغلوب عشق گردید

 

 

 

مغلوب عشق