اگر به دانشگاه آزاد برید...

خوش تیپ بودن را تجربه میکنید


با فنون و رموز دوی صحرانوردی به صورت کاملا حرفه ای آشنا میشویدمهارت و قدرت شما برای جایگیری در فضاهای اندک افزایش می یابد


لذت همصحبتی با سایر موجودات زنده و دستگیری از ایشان را تجربه

خواهید کردو در صورت مونث بودن میتونید مطمئن باشید که مسئولین دانشگاه از

  طرق مختلف از حقوق شما در برابر جانوران موذی موجود درفضای دانشگاه

دفاع خواهند کرد :

      جداسازی ورودی دانشگاه و فضاهای عمومینمونه یک جانور کاملا موذی