سلام

از این همه اظهار لطف شما دوستان عزیزم واقعا حیرت کردم

خدا را شکر می کنم که این همه دوست خوب دارم

امیدوارم وقتی چشمم را می بندم

 و بی پروا دستم را روی کاغذ می برم و هر چی به ذهنم می آید را یادداشت می کنم

روزی افکارم من را از راهی که پیشه کرده ام جدا نکنند