زنان مانند سیب بر روی درخت اند.
بهترین آنها بر بالاترین شاخه درخت قرار دارد.
بیشتر مردان نمی خواهند که به بهترین سیب دست یابند، چون از سقوط از بالای درخت و صدمه دیدن می ترسند.
در عوض آنها سیب های خراب را از روی زمین جمع می کنند ، آنها خوب نیستند ولی دستیابی به آنها ساده است.
سیب های بالای درخت فکر می کنند که دارای مشکلی هستند و حال آنکه  آنها بسیار جذاب اند.
آنها تنها می باید منتظر مردی مناسب بمانند، که شجاعت بالا آمدن از درخت و رسیدن به بالای آن را داشته باشد. ترجمه آزاد از خاطراتچی

Women are like apples on trees.
The best ones are at the top of the tree.
Most men don't want to reach for the good ones ,  because they are afraid of falling and getting hurt.
Instead, they just take the rotten apples from the   ground that isn't as  good, but easy!
The apples at the top think something is wrong with   them, when in reality, they're amazing.
They just have to wait for the right man to come   along,  
  the one who's
brave enough to climb all the way to the top of the   tree