سخته

       بدون تو زنده بودنم سخته

 

سخته

       بدون تو حتي بودنم سخته

 

سخته