و خداوند جهان عشق آفريد

                  

                          و از عشق روشنايي آمد پديد

                                            

                                                  و آن زمان كه فرشتگان به نشانه اعتراض ايستادند

                

                       انسان آفريده شد

 

 پس

 

     فرشتگان به سجده افتادند

                    

                              و خداوند جهان چنان خواست پس چنين شد

و خداوند جهان عشق آفريد