غم عالم داره گلويم را در هم می کوبه......

و چشمانم چه ظالمانه نمی بارند......

ببين.........هی تو..........تا کی می خواهی سکوت کنی.......آره علی به تو هستم

خيلی نامردن.......خيييييييييييييلی

چرا همش دارم فکر می کنم توی وبلاگم چی بنويسم.......

آه موسی (ع) عزيزم خوشا به حالت.......وقتی داشت حالت از رفتارهای قوم فرعون به هم می خورد ........

چه بهانه ای زيبا خدا به تو داد...........و بعد رفتی پيش بهترين مردمان و اونجا .....

خوشبخت شدی

ای باد کجا می روی ....... بيا من پر از بارونم .......من را با خودت ببر............

بسه ديگه.............دیگه بسه