چند مطلب توپ آوردم حالشو ببريد:::::::::::::::::::::::::::::::

ـميدونيد بزرگترين آرزوی خرس پاندا چيه؟؟؟؟

ـاينکه بتونه عکس رنگی بندازه.

                                                                             ***

پنج قانون خوشبختي را به خاطر بسپاريد قلبتان را از نفرت پاک کنيد ذهنتان را از نگراني ها دور کنيد ساده زندگي کنيد بيشتر بخشش کنيد کم تر توقع داشته باشيد و .... هيچ کس نمي تواند به عقب برگردد و از نو شروع کند

                                                                 ***

يك ساعت يعني 60 دقيقه و يك دقيقه يعني 60 ثانيه اما هيچ كس به من نگفت 1 ثانيه بدون تو يعني 60 سال

                                                ***

سعي کن با ساطور صبر مشکلات را شقه شقه کنی

                                                ***

سعي کن وقتي به ستاره ها نگاه ميکني عظمت آسمان را فراموش نکنی

                                                 ***                                                            

دخترها مجوداتي عجيب هستند که در زمان خلقت کره زمين آفريده شدند و همان موقع باعث انقراض نسل داياناسور ها شدند وحالا هم گونه تغيير شکل يافته آن ها به نام دختران در سدد نابودي نسل پسران هستند !!!!! اين موجودات ناشناخته باعث نابودي حيات در کره زمين و منظومه شمسي ميشوند و پسران گرامي حواي خود را داشته باشند تا در دام اين موجودات عمر گرانمايه را تلف نکن

                                               ***

منتظر پيغام های قشنگتون ميمونم<<<<<