سلام

يه مدتی نيستم

اميدوارم نازنكن تونسته باشه يه خورده دل شما را بلرزونه

يه جای ديگر شروع می كنم به تلاش برای نوشتن

يه جايی كه غير از دوست های مجازی نداشته باشم

دنيای واقعی علی از تو فرار می كنه

اگه يه روز از دنيای مجازی خسته شدم شايد برگشتم اينجا