تا با غم عشق تو مرا کار افتاد ...بیچاره دلم در غم بسیار افتاد

اینجوریاست دیگه

خیلی حرفات که دلم می خوات اینجا بنویسم

اما چه کنم!

نه من وقتش را دارم . . . نه شما حوصله اش را!

فقط بگم ... بعدا می گم!

/ 3 نظر / 19 بازدید
سارام ها

[سلام بابا اولیم بابا کجایی نیستی ... کم پیدایی مگه من خنگم که عاشق تو شده باشم [نیشخند][چشمک][شیطان] من حوصله خوندن دارم زود بنویس [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

سارام ها

دومیم[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

سارام ها

سومیم[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند]نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند]نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند]نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند]نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند]