رمز عدد 7

 

جدا از اینکه این آیه به یک حقیقت علمی وگسترده بودن آسمان آن هم در 1400 سال پیش اشاره می کند، اعجاز شگرفی در رابطه با عدد آسمان ها یعنی 7 را درخود دارد

اگر تعداد حروف هر کلمه را بدست آوریم خواهیم داشت

1 ـ (وَ): = 1.

2 ـ (السَّمَاءَ): = 5 (همزه حرف محسوب نمی شود)

3 ـ (بَنَیْنَهَا): = 6 (علامة مد حرف محسوب نمی شود)

4 ـ (بأیْیدٍ): = 5 (یاء دومی تلفظ نمی شود ولی حرف محسوب می شود)

5 ـ (وَ): = 1.

6 ـ (إنَّا): = 3

7 ـ (لَمُوسِعُونَ): 7حرف.

وَ السَّمَاء   بَنَیْنَهَا بِأَیْیدٍ  وَ إِنَّا  لَمُوسِعُونَ

1 5 6 5 1 3 7

از چپ به راست عدد حاصل را می نویسیم که بر 7 دو بار بخشپذیر است

7315651 = 7 × 7 × 149299

 


و بازعجیب اینکه اگر عدد را از راست به چپ نیز بنویسیم باز هم به 7 بخشپذیر است

1565137 = 7 × 223591

و عجیب تر اینکه اگر خارج قسمت دو عدد فوق را که 149299 و 223591 هستند را کنار هم بنویسیم یعنی " 149299 223591 " به 7 بخشپذیر است،

حتی اگر جای 2 عدد را با هم عوض کنیم ،یعنی عدد

223591 149299 باز هم به 7 بخشپذیر است !

این شگفتی ادامه دارد و اگر 2 عدد خارج قسمت مذکور را با هم جمع کنیم :149299+223591

 

عدد 372890 به دست می آید که بر 7 دو بار بخشپذیر است

 

372890 = 7 × 7 × 7610


اگر این حاصل جمع را به صورت معکوس بنویسیم: 98273 به دست می آید که باز به 7 بخشپذیر است

 

98273 = 7 × 14039

 

تعداد همه حروف این آیه 28 است که 28 = 7 × 4

تعداد کلمات این آیه 7 است

 

رابطه با حروف مقطعه:

در مجموع 14 حرف مقطعه داریم که در اینجا تعداد آن را برای هر کلمه می نویسیم:

به طور مثال کلمه " و" هیچ حرف مقطعه ای ندارد اما "السماء" 5 حرف مقطعه دارد و الی آخر.

وَ السَّمَاء  بَنَیْنَهَا بِأَیْیدٍ  وَ إِنَّا  لَمُوسِعُونَ

0 5 5 3 0 3 5

که از چپ به راست عدد 5303550 به دست می آید که به 7 بخشپذیر است

5303550 = 7 × 757650


اگر عدد را از راست به چپ بنویسیم نیز همین نظم بر قرار است

553035 = 7 × 79005

در این آیه 21 بار حرف مقطعه آمده است که :

21=7×3

 


حال اگر این نسبت را با حروف غیر مقطعه بسنجیم داریم:

وَ السَّمَاء  بَنَیْنَهَا بِأَیْیدٍ  وَ إِنَّا  لَمُوسِعُونَ

1  0 1 2 1 0 2


عدد را چه از راست به چپ و چه از چپ به راست بخوانیم در هر 2 حالت به 7 بخشپذیر است

2012101 = 7 × 287443

1012102 = 7 × 144586


و باز عجیب اینکه اگر ارقام خارج قسمت هر کدام را جدا گانه جمع کنیم حاصل 28 است که بر 7 بخشپذیر است

یعنی هم 287433و هم 144586 مجموع ارقام هر کدام 28 است

28 = 7 × 4

نسبت کلمه " الرحمن " در این آیه:

به همان روش قبل برای هر کلمه تعداد حروف مشترک را با کلمه الرحمن (ا ل ر ح م ن)می یابیم،به طور مثال الموسعون با الرحمن 3 حرف مشترک دارد و الی آخر

عدد از چپ به راست 3301340 به دست می آید که مضربی از 7 است

3301340 = 7 × 471620


حتی اگر ارقام این عدد را با هم جمع کنیم باز هم :

4 + 3 + 1 + 3 + 3 = 14 = 7×2


نسبت ( بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ) با این آیه :


به همین روش عمل می کنیم و برای هر کلمه تعداد حروف مشترک آن را با

( بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ) می نویسیم

وَ السَّمَاء  بَنَیْنَهَا بِأَیْیدٍ  وَ إِنَّا  لَمُوسِعُونَ

0 5 6 4 0 3 4

که عدد 4304650 بر 7 بخشپذیر است

4304650 = 7 × 7 × 7 × 12550

( بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ) آیه 1 از سوره 1می باشد و 4 کلمه دارد


 (وَالسَّمَاء بَنَیْنَاهَا بِأَیْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ) آیه 47 از سوره 51 بوده و 7 کلمه دارد

اگر این اطلاعات را کنار هم تنظیم کنیم خواهیم داشت:

البسملة  آیة توسع السماء

سورة آیة کلمات سورة آیة کلمات

1 1 4 51 47 7

عدد فوق را چه از چپ به راست و چه از راست به چپ بخوانیم حاصل بر 7 بخشپذیر است !!!!

74751411 = 7 × 7 × 1525539

11415747 = 7 × 1630821

 
/ 1 نظر / 35 بازدید
Ice boy

پاتختیم هر روز داره شلوغ تر میشه دلت سوز [زبان][زبان][زبان][زبان][زبان]