قسم به چشمانی که مرا یادش رفت

چند سالی یک بار مرا یادی کن

/ 2 نظر / 12 بازدید
لبخند

من ماندم و چشمان تو چیزی نمی دانم از این دیوانگی و عاقلی

کاکتوسی

پروانه احساسم در دام عنکبوتی افتاد ٬ که عنکبوتش سیر است ٬ نه میتواند پرواز کند ٬ نه میتواند بمیرد . . .