جک

گفته بوديد که چرا ديگه از جک خبر نيست...با اينکه خودم اصلا حوصله شادی ندارم25.gif...ولی اميدوارم با شاد کردن شما دل خودم هم شاد شود07.gif

غضنفر مي ره بانک مي گه: اقا کل موجودي منو بدين همشو مي گيره مي شماره مي گه:درسته بذار سر جاش

بازي بيليارد درقزوين ساعتي 100تومان تماشاي بازي ساعتي 5000 تومان

تازه عروس به شوهرش كه تازه از سر كار برگشته بود گفت: «من يه خبر خيلي خوبي برات دارم. به زودي ما به جاي اينكه دو نفر باشيم، سه نفر مي‌شيم.» شوهرش وقتي كه اين خبر رو شنيد از فرط خوشحالي نيشش تا بناگوشش باز شد و چشمم برقي زد. با خوشحالي به طرف زنش رفت و اونو در آغوش گرفت و همينطور كه در حال بوسيدن و ماچ كردنش بود، زن ادامه داد و گفت: «چقدر خوبه كه تو اينقدر خوشحال شدي، آخه از فردا صبح مادرم مياد اينجا تا از اين به بعد با ما زندگي كنه!»

يه بار يه تركه تو كشتي تايتانيك بوده بعد از اينكه كشتي غق مي شه با تمام قدرت و نيرو ??? كيلومتر شنا مي كنه و خودشو به ساحل مي رسونه بعد كه رسيد ساحل با خودش مي گه آخيش من كه خودمو نجات دادم حالا برم بقيه رو نجات بدم

/ 0 نظر / 9 بازدید