8 موضوع جالب از زندگی انیشتین

 

 

 

 

 

 

انیشتین هستم ..نشناختی!؟ نازنکن!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱) اوباسربزرگمتولدشد
وقتیانیشتنبهدنیاآمداوخیلیچاقبودوسرشخیلیبزرگتاآنجاییکهمادرویتصورمیکرد،فرزندشناقصاست،امااوبعدازچندماهسروبدناوبهاندازههایطبیعیبازگشت.
۲) حافظهاشبهخوبیآنچهتصورمیشود،نبود
مطمئناانیشتنمیتوانستهکتابهایمملوازفرمولوقوانینراحفظکند،امابرایبهیادآوریچیزهایمعمولیواقعاحافظهضعیفیداشتهاست. اویکیازبدتریناشخاصدربهیادآوردنسالروزتولدعزیزانبودوعذروبهانهاشبرایاینفراموشکاری،مختص

/ 0 نظر / 47 بازدید