# جالبانه

8 موضوع جالب از زندگی انیشتین

                                  ۱) اوباسربزرگمتولدشد وقتیانیشتنبهدنیاآمداوخیلیچاقبودوسرشخیلیبزرگتاآنجاییکهمادرویتصورمیکرد،فرزندشناقصاست،امااوبعدازچندماهسروبدناوبهاندازههایطبیعیبازگشت. ۲) حافظهاشبهخوبیآنچهتصورمیشود،نبودمطمئناانیشتنمیتوانستهکتابهایمملوازفرمولوقوانینراحفظکند،امابرایبهیادآوریچیزهایمعمولیواقعاحافظهضعیفیداشتهاست. اویکیازبدتریناشخاصدربهیادآوردنسالروزتولدعزیزانبودوعذروبهانهاشبرایاینفراموشکاری،مختص
/ 0 نظر / 57 بازدید