من خوشبختم

سلام میکنم نه برای اینکه جوابی بشنوم

محبت می کنم نه نمی خواهد خودت را اذیت کنی...نه جبران لازم نیست

همینکه به من اجازه دادی محبت کنم خودش بهترین پاداش است

وقتی که خیلی دلم می گیرد اگه حوصله نداری برو...من احتیاجی به تو خسته ندارم

شاید بگویی تو بین من و دیگران فرق نمی گذاری

چرا می گذارم اما تو نمی دانی

بماند

فقط بگویم اگه کاری کنم و از خدا جوابش را بخواهم پس من خوشبختم!

 

/ 0 نظر / 24 بازدید