ميشه گفت جوک

غضنفر مي ره بانک مي گه: اقا کل موجودي منو بدين همشو مي گيره مي شماره مي گه:درسته بذار سر جاش <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

بازي بيليارد درقزوين ساعتي 100تومان تماشاي بازي ساعتي 5000 تومان

 

تازه عروس به شوهرش كه تازه از سر كار برگشته بود گفت: «من يه خبر خيلي خوبي برات دارم. به زودي ما به جاي اينكه دو نفر باشيم، سه نفر مي‌شيم.» شوهرش وقتي كه اين خبر رو شنيد از فرط خوشحالي نيشش تا بناگوشش باز شد و چشمم برقي زد. با خوشحالي به طرف زنش رفت و اونو در آغوش گرفت و همينطور كه در حال بوسيدن و ماچ كردنش بود، زن ادامه داد و گفت: «چقدر خوبه كه تو اينقدر خوشحال شدي، آخه از فردا صبح مادرم مياد اينجا تا از اين به بعد با ما زندگي كنه!»

 

يه بار يه تركه تو كشتي تايتانيك بوده بعد از اينكه كشتي غرق مي شه با تمام قدرت و نيرو 120 كيلومتر شنا مي كنه و خودشو به ساحل مي رسونه بعد كه رسيد ساحل با خودش مي گه آخيش من كه خودمو نجات دادم حالا برم بقيه رو نجات بدم

 

ضرب المثلهاي توپ ::::چاه مکن بهر کسي ، خسته ميشي....ديگ به ديگ چيزي نمي گه....شلوار مرد که دو تا شد ، حال مي کنه....گر صبر کني ، زير پات علف سبز مي شه....صلاح مملکت خويش ، رئيس جمهور داند.....جوجه رو هروقت بشمري جيک جيک مي کنه.....عيسي به کيش خود ، موسي به بندر عباس....کوه به کوه مي رسه ، ميّت رو زمين نمي مونه....آشپز که دوتا شد هيچ کدوم غذا درست نمي کنن....پاتو از گليمت درازتر نکن ، پات دراز مي شه شلوار به پات کوتاه مي شه.

 

 به ترکه ميگن: از مسافرت چي آوردي؟ ترکه ميگه: تشريف .

 

خيلي دوست دارم زود به زود ببينمت اما حيف بليط باغ وحش گرونه

/ 0 نظر / 36 بازدید